Služby

Projektová činnosť, zahŕňa všetky úrovne zhotovenia projektovej dokumentácie:

  • štúdie
  • DUR - dokumentácia pre územné rozhodnutie
  • PPSP - projekt pre stavebné povolenie
  • RP - realizačný projekt

Poradenská činnosť

  • výpočty osvetlenia, návrhy osvetľovacích sústav podľa platnej STN EN 12464-1
  • poradenstvo v oblasti úspory energií
  • komplexné riešenie ochrany proti atmosférickej elektrine a spínacím prepätiam a bleskozvody podľa STN EN 62305
  • komplexné vyšetrenie NN sietí - od zdroja až po konečný spotrebič - výpočty elektrických parametrov a dimenzovanie komponentov a vedení podľa medzinárodných štandardov IEC a STN

QR vCard
Elektronická vizitka